Керівник гуртків – Соловенюк Микола Миколайович.

Нас оточує цікавий світ, і одним із перспективних напрямків є радіоаматорство, яким захоплюються люди різного віку й професій. Стійкий інтерес до радіоелектроніки викли­каний масовим впровадженням електронних приладів в усі сфери життя: науку, виробництво й побут. Радіоаматорство допомагає вихованцям поглиб­лювати свої знання із шкільних предметів та розширює загальнотехнічний кругозір. Через радіоаматорство з’являється можливість зробити перші кроки до пізнання спеціальностей, пов’язаних із радіотехні­кою й електронікою.

Під час навчання вихованці розробляють власні техніко-технологічні проекти, модернізують вже існуючи радіоелектронні пристрої, набувають навичок читати і складати технічну документацію. А під час самостійної роботи набувають умінь виконувати графічні ескізи, технічні ма­люнки, креслення, працювати з довідко­вою літературою.

Метою навчання є формування компетентностей вихованця в проце­сі радіоелектронного конструювання, а саме:

пізнавальної: оволодіння знаннями з радіоелектронного конструю­вання, ознайомлення з будовою, принципом дії та правилами експлуатації електрорадіотехнічних приладів;

практичної: формування умінь і навичок радіоелектронного конс­труювання, експлуатації електрорадіотехнічних приладів та технологічних процесів;

творчої: гармонійний розвиток особистості та творчої ак­тивності, технічного мислення, просторової уяви, художнього смаку;

виховної: духовно-моральне та патріотичне виховання учнівської молоді для формування здорового способу життя, впровадження в навчальний процес здоров’язбережувальних технологій;

соціальної: формування технічно й технологічно освіченої особис­тості, підготовленої до життя та активної трудової діяльності через виховання потреби в продуктивній праці, життєвій самостійності, формуванні рис колективізму й товарись­ких відносин.

Відвідуючи гурток вихованці розширюють і поглиблюють знання з фізики, хімії, математики, а також застосовують отримані знання з електро- і радіотехніки для вирішення практичних завдань.

Під час теоретичного навчання вивчаються принципи роботи ра­діоелектронних приладів, ознайомлюються з призначенням, будовою радіо­елементів і схем, технологічними основами розробки, монтажу та складан­ня радіоелектронних пристроїв, історією та перспективами розвит­ку вітчизняної радіотехніки й електроніки.

На практичних заняттях вихованці складають і тестують схеми, конструю­ють і вдосконалюють пристрої та прилади, роблять відповідні розрахунки, оволодівають навичками роботи з персональним комп’ютером в обсязі користувача.

Використання в навчальному процесі комп’ютера як інструменту про­фесійної діяльності людини підвищує його ефективність, дає вихованцям змогу відчути й побачити корисність своєї праці.

Критеріями оцінки результатів навчання є успішне набуття відповідних знань і вмінь, участь у виставках технічної творчості, конкурсах, практичних конферен­ціях.

Найкращі учні приймають участь у обласному конкурсі-змаганні та Всеукраїнських змагання учнівської молоді з радіоелектронного конструювання.

Вихованці представляють свої доробки на:

  • обласному конкурсі-захисті науково-дослідницьких, винахідницьких та раціоналізаторських розробок з науково-технічного напряму;
  • обласній виставці-конкурсі науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!»;
  • Всеукраїнський виставці-конкурсі науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!»;
  • «Наукових Пікніках в Україні»;
  • Фестивалі дитячої творчості вихованців освітніх закладів області.